25 ГОДИНИ МАКЕДОНСКА БЕРЗА

Оваа година се одбележува 25 години од почетоците на Македонска берза, период во кој изградивме ефикасен, сигурен и транспарентен пазар на хартии од вредност којшто прерасна во значаен чинител и интегрален дел на нашиот финансиски систем. Воедно, Македонска берза, и покрај нејзината објективно мала големина, се стекна со висок рејтинг во поширокиот регион и иницираше и учествуваше во многу проекти со цел поголема регионална интеграција на пазарите на капитал.

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE, 25 YEARS LATER

Frankly speaking, a quarter of a century later we can conclude that the Macedonian Stock Exchange has become an important factor and integral part of our financial system. It performs its functions at a high level, starting from the basics for which it was established – the organized matching of supply and demand of securities in the Macedonian economy and market price discovery for these financial instruments. In the past two and a half decades, at MSE about 580 thousand transactions with more than 640 shares and over 30 bonds were concluded, with the total turnover so far being over 3.9 billion Euro.

РОДОВА АНАЛИЗА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА КОТИРАНИТЕ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА

Број на котирани компании и број на членови во органи на управување на котираните компании. Структурно учество на мажи и жени во органи на управување на котираните акционерски друштва. Структура на учество на мажи и жени како извршни директори или претседатели на […]

МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА И ЗАГРЕБСКАТА БЕРЗА ПОТПИШАА ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ЕДУКАЦИЈАТА

Македонската берза и Загребската берза потпишаа Договор за соработка, којшто има за цел да го подобри професионалното знаење и развој на директните и индиректни учесници на македонскиот пазар на капитал преку семинари организирани во рамки на Академијата на Загребската берза. Учесници од […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux