ФАКТИ ЗА КОТИРАНИТЕ КОМПАНИИ 2020 ГОДИНА

Публикацијата „Факти за котираните компании“ содржи податоци за најликвидните 20 котирани компании на Официјалниот пазар (Супер котација, Берзанска котација и Задолжителна котација), селектирани според прометот од редовно тргување во периодот 01.01.- 31.12.2020 година, како и збирен преглед за останатите котирани компании со […]

РОДОВА АНАЛИЗА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА КОТИРАНИТЕ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА

Број на котирани компании и број на членови во органи на управување на котираните компании. Структурно учество на мажи и жени во органи на управување на котираните акционерски друштва. Структура на учество на мажи и жени како извршни директори или претседатели на […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux